بررسي تطبیقی حقوق و تکالیف گردشگران غیر مسلمان در کشورهای اسلامی از دیدگاه فقهای اهل سنت و امامیه

شناخت انسان از هستی و آشنایی با اقوام و گروه‌های گوناگون در پرتو سیر و سیاحت میسر است در جهان امروز که جهان ارتباطات نام گرفته است صنعت گردشگری از جایگاه ویژه­ی برخورد دار شده است؛ لذا فقهای اسلامی کوشیده اند در کنار استفاده از مزایای ارزشمند گردشگری، این صنعت را در قالب بایدها و نباید های فقهی و ارزش های اسلامی همراه سازند.

ادامه خواندنبررسي تطبیقی حقوق و تکالیف گردشگران غیر مسلمان در کشورهای اسلامی از دیدگاه فقهای اهل سنت و امامیه