آیا فیزیک قادر به اثبات وجود خدا است

آیا فیزیک قادر به اثبات وجود خدا است

دیدگاهتان را بنویسید